Regulamin konkursu „Be our cosmic tester”

Nowości

28 października 2019 • 28 min czytania

   

  REGULAMIN KONKURSU „Be our cosmic tester”

  §1 [postanowienia wstępne]

  1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pod nazwą – „Be our cosmic tester” (dalej w treści jako „Konkurs”), którego Organizatorem Konkursu (zwanego w dalszej części „Konkursem”) jest Spółka Deviniti Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Sudeckiej 153, 53-128 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000223645 posiadająca nr REGON 933044506, oraz nr NIP 8971700419, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00zł opłaconym w całości (zwany w dalszej części „Organizatorem”).
  2. Konkurs będzie miał miejsce między 28 października a 29 listopada 2019 roku.
  3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dalej: Kodeks cywilny). 

  §2 [warunki uczestnictwa w konkursie]

  1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:

   • ukończyły 18 rok życia,
   • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
   • posiadają adekwatną wiedzę i umiejętności pozwalające na stworzenie Pracy Konkursowej,
   • zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowały jego postanowienia.
  1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
   a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora,
   b) członkowie organów i przedstawiciele Organizatora,
   c) najbliżsi członkowie rodzin osób wskazanych w lit. a)-b) powyżej.

  Przez najbliższych członków rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  2. Osoby spełniające opisane powyższe wymagania uczestnictwa w Konkursie, wyrażające wolę przystąpienia do Konkursu zobowiązane są przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania się i postępowania zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu. Dodanie zgłoszenia konkursowego, zwanego dalej „Pracą Konkursową” na wskazany przez organizatora adres e-mail, uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dodająca Pracę Konkursową zapoznała się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje go w całości.

  §3. [czas trwania Konkursu]

  1. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.10.2019 r. o godz. 12.00 i zakończy się w dniu 29.11.2019 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
  2. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 22.11.2019  na adres e-mail: konkurs.testflo@deviniti.com

  §4.[komisja konkursowa] 

  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

  §5 [zasady konkursu]

  1. W trakcie trwania Konkursu uczestnicy będą w nim partycypować indywidualnie.
  2. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową.
  3. Nagrody lub wyróżnienia określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu zaprezentują najlepsze w ocenie Komisji konkursowej prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 6 ust. 2 Regulaminu.
  4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe spełniające następujące warunki: nie zostały nigdzie dotąd opublikowane i nagrodzone, a ich autorem jest Uczestnik,
   • związane są z tematyką Konkursu, 
   • nie naruszają prawa do prywatności, praw autorskich lub prawa do wizerunku, 
   • nie zawierają materiałów chronionych prawami wyłącznymi, chyba że Uczestnik uzyskał zgodę uprawnionych,
   • ich treść jest zgodna z oświadczeniem Uczestnika, o którym mowa w ust. 6.
  1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie stworzyć rozwiązanie od podstaw („Praca Konkursowa”).  
  2. Podczas Konkursu Uczestnicy będą mogli kontaktować się z organizatorem , który będzie wspierać uczestników w sprawach organizacyjnych i udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące procesu tworzenia Pracy Konkursowej. Organizator będzie dostępny pod adresem mailowym konkurs.testflo@deviniti.com
  3. Uczestnicy swoje Prace Konkursowe będą przesyłać na adres mailowy: konkurs.testflo@deviniti.com przed terminem zakończenia trwania Konkursu w dowolnej formie (dokument tekstowy, graficzny, materiał wideo).   
  4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapewnić sobie wszelki sprzęt, urządzenia lub oprogramowanie niezbędne do wykonania Pracy konkursowej.
  5. W przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika Konkursu  postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo dyskwalifikacji danego uczestnika.
  6. Nagrody określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu prześlą najlepsze w ocenie Komisji konkursowej prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 6 ust. 2 Regulaminu. Spośród prac przesłanych podczas konkursu, Komisja konkursowa wybierze 1 Finalistę, który otrzyma nagrodę pieniężne wymienione w §6 ust. 4.1
  7. Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
   • Rejestracja Uczestników i przesyłanie prac konkursowych – 28.10 – 22.11.2019
   • Analiza prac konkursowych przez Komisję konkursową 22.11-28.11.2019
   • Ogłoszenie Finalistów – 29.11.2019
  1. Konkurs składa się z następujących etapów: 
   • Rejestracji poprzez formularz: https://testflo.typeform.com/to/k087Wc
   • Przejście przez scenariusz testowy oraz przesłanie informacji zwrotnej za pomocą ankiety: https://testflo.typeform.com/to/p97uKB 
   • Wolna eksploracja – zwrócenie uwagi Organizatorowi dotyczącą niedoskonałości produktu.
   • Podziel się pomysłem – uczestnik ma za zadanie podzielić się z Organizatorem swoimi pomysłami dzięki, którym Organizator będzie mógł udoskonalić produkt TestFLO.

  §6 [nagrody]

  1. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję konkursową w składzie: 3 osób będących przedstawicielami Deviniti Sp. z o.o.
  2. Wszystkie prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
  3. adekwatność do tematyki Konkursu.
  4. potencjał rozwojowy i biznesowy Pracy Konkursowej,
  5. formuła i sposób prezentacji,
  6. innowacyjność i atrakcyjność rozwiązania.
  7. Organizator zapewnia:
   • Jedną nagrodę dla Finalisty wyłonionego z Konkursu w postaci wartości 5 000 zł netto. 
   • Trzy Nagrody dla osób wyróżnionych w postaci podwójnych zaproszeń na event organizowany przez organizatora Jira Day 2020, który odbędzie się  27-28.05.2020 na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie.
  1. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  2. Nagrody przelewane będą na numer konta bankowego Finalisty.
  3. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi 29.11.2019. Autor zwycięskiej Pracy Konkursowej zobowiązują się do dostarczenia organizatora kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe nagrody w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do 06.12.2019r.). Wypłata nagrody nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 06.12.2019), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Uczestnikowi.
  4. Ogłoszenie wyników wyróżnionych prac nastąpi 29.11.2019. Autorzy wyróżnionych Prac  Konkursowych otrzymają Voucher na wydarzenie Jira Day 2020 w terminie 14 dni na adres mailowy podany podczas rejestracji. 
  5. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator ma prawo przyznać Nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w celu ich identyfikacji, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania do wglądu stosownego dokumentu tożsamości. 

  §7 [prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej]

  1. Wszelkie prawa do prac i utworów stworzonych podczas Konkursu zostaną przeniesione na Organizatora bez możliwości późniejszych roszczeń Uczestnika Konkursu .
  2. Uczestnik oświadcza, że zrealizowana i zaprezentowana podczas Konkursu Praca Konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z prowadzeniem przez Uczestnika, działalności gospodarczej lub zawodowej, w oparciu o Pracę Konkursową przygotowaną podczas Konkursu.
  3. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Konkursie udziela Organizatorom zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach marketingowych w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.

  § 8.[reklamacje]

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatora przez okres 60 dni od zakończenia Konkursu, tj. rozesłania Nagród do Zwycięzców. 
  2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Deviniti summer” na adres Organizatora lub w drodze wiadomości prywatnej, której adresatem jest fanpage marki Deviniti na portalu Facebook.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub w drodze wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Fanpage’u, w zależności od formy przekazania reklamacji.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora, w której skład wejdzie 3 reprezentantów Organizatora.
  6. Procedura reklamacyjna, w tym termin wskazany w ust. 1, nie wpływa na uprawnienia Uczestników do zgłaszania roszczeń związanych z Konkursem na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

  §9 [postanowienia końcowe]

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu lub ich odwołania.
  3. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia treści, które naruszają powszechnie obowiązujące zasady prawa, w tym weryfikacji postępowania Uczestników w trakcie trwania Konkursu.
  5. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będących osobami fizycznymi, i że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, jak również że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów marketingowych oraz chce być informowany o przyszłych wydarzeniach organizatora i rekrutacjach drogą mailową.
  7. Przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik, zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie w całości lub w części, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska lub nicku autora w poście na Profilu oraz na Stronie.
  8. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
  9. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej: https://deviniti.com/pl/nowy/regulamin-konkursy-be-our-cosmic-tester/, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwera, na którym hostowana jest strona z Regulaminem.  

  Aneks nr 1 do regulaminu konkursu “Be our cosmic tester”

  z dnia 21 listopada 2019 r. 

  Na podstawie paragrafu §9 pkt 2 regulaminu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu konkursu “Be our cosmic tester” 

   1. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:

    W §3. [Czas trwania Konkursu] pkt 2

    Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 22.11.2019  na adres e-mail: konkurs.testflo@deviniti.com           

    Zastępuje się treścią:

    W §3. [Czas trwania Konkursu] pkt 2

    Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 24.11.2019  do godz. 23:59 na adres e-mail: konkurs.testflo@deviniti.com

   2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
   3. Treść aneksu stanowi załącznik do powyższego regulaminu konkursu.
   4. Aneks wchodzi w życie z dniem 21.11.2019 r.
  [contact-form-7 404 "Not Found"]